Instruccions i informacions de Conselleria

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2019-2020

La situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19 arreu del món ha obligat els governs a adoptar diverses mesures per lluitar contra els contagis i mitigar els efectes econòmics i socials que aquest fenomen està produint.

El Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 estableix la interrupció de les activitats lectives presencials en els centres educatius com a mesura de contenció sanitària.

A les Illes Balears, el Consell de Govern, en sessió de dia 13 de març, va adoptar l’Acord pel qual s’aprova el Pla de mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi del COVID-19. En relació amb les mesures relatives a la comunitat educativa (apartat II de l’annex 1), es va suspendre l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament inclosos en l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Posteriorment, arran de la gravetat de la situació i d’acord amb l’article 116.1 de la Constitució, s’aprovà el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. A aquest Reial decret s’establiren les mesures de contenció a l’àmbit educatiu i de formació, la suspensió de l’activitat lectiva presencial, així com el manteniment de les activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que sigui possible.

L’estat d’alarma fou prorrogat pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, i posteriorment pel Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, fins les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2020.

Per aquest motiu, atesa la situació d’excepcionalitat derivada de l’epidèmia COVID 19, i per al període que queda encara del curs 2019-2020, es fa necessari introduir una sèrie de canvis per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears. C/ del Ter, 16. Polígon Son Fuster Ed. Alexandre Rosselló Pastors 07009 Palma Tel. 971 17 78 00 educacioiuniversitat.caib.es 2

Davant aquestes circumstàncies excepcionals s’ha de garantir que no es vegi perjudicat cap alumne per aquest motiu en relació amb les qualificacions i amb la promoció del curs.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació estableix en l’article 20 que l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària ha de ser contínua i global i ha de tenir en compte el seu progrés en el conjunt de les àrees.

L’exposició de motius de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, impulsa un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, integrador i exigent, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i faci efectiva la possibilitat que cada alumne desenvolupi al màxim les seves potencialitats.

El Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears, regula en l’article 12 l’avaluació i l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, regula l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil a les Illes Balears.

El Decret 32/2014, de 14 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, regula en els articles 15 i 16 l’avaluació i la promoció dels alumnes a l’etapa de l’educació primària, i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 regula l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears.

La redacció d’aquestes instruccions és indispensable per a la protecció de l’interès general de la comunitat educativa i per al funcionament bàsic del serveis educatius durant l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l’apartat 2 de l’article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s’estableix en l’article 36.2 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i en la disposició final segona del Decret 32/2014, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar de manera extraordinària les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2019-2020, establertes en l’annex d’aquesta Resolució. C/ del Ter, 16. Polígon Son Fuster Ed. Alexandre Rosselló Pastors 07009 Palma Tel. 971 17 78 00 educacioiuniversitat.caib.es 3

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 16 d’abril de 2020

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca

Martí X. March Cerdà C/ del Ter, 16. Polígon Son Fuster Ed. Alexandre Rosselló Pastors 07009 Palma Tel. 971 17 78 00 educacioiuniversitat.caib.es 4

ANNEX

Instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2019-2020

1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquestes instruccions tenen per objecte complementar la regulació, per al curs 2019-2020, de l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes del segon cicle de l’educació infantil, que es recull a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil a les Illes Balears i dels alumnes de l’educació primària, d’acord amb el que disposa l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears.

1.2 Aquestes instruccions s’han d’aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l’àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents al segon cicle de l’educació infantil i a l’educació primària.

2. Manteniment del calendari escolar

Es manté el calendari escolar pel que fa als dies lectius per a tots els nivells.

3. Principis generals

Aquestes instruccions s’elaboren d’acord als següents principis:

3.1 La finalitat de l’educació primària és garantir una formació integral que contribueixi al ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes.

3.2 La situació d’excepcionalitat que pateixen els alumnes no els ha de perjudicar, per se, en les seves qualificacions.

3.3 El dret a la valoració objectiva del rendiment acadèmic dels alumnes no s’ha de veure afectat negativament.

3.4 Les decisions s’han de prendre en el marc d’autonomia pedagògica del centre.

C/ del Ter, 16. Polígon Son Fuster Ed. Alexandre Rosselló Pastors 07009 Palma Tel. 971 17 78 00 educacioiuniversitat.caib.es 5

4. Criteris generals extraordinaris de l’avaluació

4.1 S’han d’adaptar les programacions docents per al període que resta del curs 2019-20 atenent les dificultats per mantenir la seqüència de continguts per a cada curs derivades de la suspensió de les activitats lectives presencials. En aquest sentit, s’ha de:

a) Reforçar els aspectes que es considerin essencials dels currículums, és a dir, els objectius, competències, continguts, i estàndards d’aprenentatge avaluables.

b) Revisar i adaptar els criteris d’avaluació i de qualificació que han de tenir el grau de flexibilitat suficient com per adaptar-se a cada cas, així com la metodologia emprada.

4.2 En aquest sentit, els mestres han d’adequar les programacions d’aula a les limitacions personals i/o familiars, formatives tecnològiques i emocionals amb les quals s’hagi trobat cada alumne, per possibilitar una veritable avaluació personalitzada.

4.3. Els equips directius han de supervisar i coordinar les tasques que es proposen als alumnes, de tal manera que permetin una avaluació equitativa i que es pugui arribar a tots els alumnes.

4.4 A la memòria de final de curs s’especificaran els aspectes del currículum no treballats, que s’hauran de tenir presents en planificar el curs 2020-2021.

4.5 S’han de seleccionar els aspectes essencials i desenvolupar les tasques que es puguin realitzar de forma autònoma. Aquestes tasques s’han de valorar respectant el principi d’equitat, adequant-les al ritme de cada infant i a la situació en què es pugui trobar. El desenvolupament d’una formació integral ha de tenir en compte processos d’autoregulació i adaptació al context, tot tenint cura del desenvolupament emocional de cada infant.

4.6 L’equip docent que atén els alumnes amb necessitats educatives especials realitzarà les modificacions adients de les adaptacions curriculars significatives, tot comptant amb l’assessorament de l’orientador del centre o de l’equip de suport, prioritzant la coordinació i l’assessorament dels serveis educatius amb les famílies.

De la mateixa manera, s’hauran de modificar i adequar les adaptacions curriculars i d’accés dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, potenciant la coordinació i l’assessorament dels serveis educatius amb les famílies, atenent les dificultats actuals i prioritzant C/ del Ter, 16. Polígon Son Fuster Ed. Alexandre Rosselló Pastors 07009 Palma Tel. 971 17 78 00 educacioiuniversitat.caib.es 6

aspectes essencials i competencials del currículum, adaptats al ritme i nivell de cada alumne, així com la seva avaluació.

4.7 Aquestes modificacions han de preveure un període a l’inici del curs 2020-2021, i/o accions concretes durant tot el curs, per reforçar, consolidar o desenvolupar els aspectes essencials del currículum, en clau competencial, que s’hagin vist afectats per la suspensió de les activitats lectives presencials i que es considerin aprenentatges previs imprescindibles per poder continuar amb la planificació curricular del curs amb garanties d’èxit.

4.8 Els centres d’educació primària es coordinaran amb els centres d’educació secundària adscrits per informar de les modificacions de les programacions del 6è curs i de les circumstàncies que considerin que han afectat els alumnes durant el període de suspensió de les activitats lectives presencials. Aquesta informació s’ha de fer constar en els informes de traspàs.

5. Criteris específics de l’avaluació final

5.1 L’avaluació final s’ha de dur a terme a partir de les evidències d’aprenentatge que els mestres havien recollit dels seus alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives presencials -és a dir, de la primera i segona avaluació- i de la feina realitzada a casa durant el temps de suspensió de les activitats lectives presencials.

5.2 La qualificació de les àrees a l’avaluació final no podrà ser inferior a la qualificació que tenia l’alumne abans de la suspensió de les activitats lectives presencials. Per valorar el progrés dels alumnes, en l’avaluació s’han de tenir en compte evidències adaptades a la situació actual.

5.3 Les activitats, tasques i treballs realitzats a partir de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran exclusivament per millorar la qualificació que tenia l’alumne abans de la suspensió de les activitats lectives presencials. Cal valorar la situació de cada infant, per tant, s’han de realitzar valoracions personalitzades, per evitar discriminacions a causa de situacions desfavorables. En qualsevol cas, es tindrà en compte la situació d’especial dificultat de l’entorn familiar per poder respondre a les tasques encomanades.

6. Promoció i repetició

6.1 Les condicions de promoció dels alumnes són les establertes en la normativa vigent.

C/ del Ter, 16. Polígon Son Fuster Ed. Alexandre Rosselló Pastors 07009 Palma Tel. 971 17 78 00 educacioiuniversitat.caib.es 7

6.2 Ateses les circumstàncies actuals, els centres han de revisar i adaptar els criteris generals de promoció i els mecanismes de decisió a les sessions d’avaluació que recull la concreció curricular del centre.

6.3 Amb referència a la promoció, l’equip docent ha d’adoptar de manera col·legiada les decisions que resultin més favorables per als alumnes¸ sense que la suspensió de les activitats lectives presencials hi incideixi negativament. Aquestes decisions s’han de prendre per consens i, en el cas que no n’hi hagi, s’han de tenir en compte els mecanismes establerts a aquest efecte en la concreció curricular del centre.

6.4 El Decret 32/2014 del currículum de l’educació primària estableix a l’article 16.3 que la repetició de curs es considera una mesura excepcional, per la qual cosa només s’ha d’adoptar quan de manera justificada i objectiva, es pugui demostrar que és la més beneficiosa per a l’alumne d’entre totes les alternatives que es puguin plantejar. Per tant, en la situació actual, la repetició de curs només pot ser d’aplicació de forma molt restringida tenint en compte el que s’estableix al punt 4 d’aquestes instruccions.

6.5 En els casos excepcionals als quals fa referència el punt anterior, quan l’equip docent hagi proposat a la segona avaluació la permanència en el mateix curs com la mesura més beneficiosa per a l’alumne, i es ratifiqui la decisió a partir de les circumstàncies actuals, el tutor haurà d’informar, durant el tercer trimestre, les famílies de totes les mesures de suport educatiu preses i de la justificació de la decisió de repetició de curs.

A més a més, en l’avaluació final l’equip docent haurà d’elaborar el Pla específic de reforç i suport per als alumnes que no hagin superat els objectius i les competències i ha de romandre un any més al mateix curs, tenint en compte la situació extraordinària del moment actual.

6.6 Els equips d’orientació, juntament amb els tutors, planificaran el suport necessari per al proper curs per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

7. Sessions d’avaluació

7.1 Totes les sessions d’avaluació es duran a terme en les dates prèviament establertes. Si arribat el moment, encara no es permeten les activitats presencials, es faran per mitjans telemàtics.

7.2 A l’avaluació final s’ha de fer una relació dels alumnes que han tengut dificultats de caire material, manca de suport familiar o de qualsevol altre tipus per seguir les activitats lectives no presencials i de les C/ del Ter, 16. Polígon Son Fuster Ed. Alexandre Rosselló Pastors 07009 Palma Tel. 971 17 78 00 educacioiuniversitat.caib.es 8

mesures preses en cada cas. La relació d’aquests alumnes es farà constar a l’acta de l’avaluació final. A més a més, s’ha d’elaborar per a cadascun d’aquests alumnes un document amb recomanacions i propostes d’activitats, per treballar durant les vacances d’estiu que es lliurarà a les famílies a final de curs.

8. Actes d’avaluació

Un cop tancades les actes d’avaluació, i si encara no es permet la presència als centres, es procedirà a la revisió i vist-i-plau dels docents mitjançant el programa de gestió GestIB. En aquest cas, els docents signaran les actes amb posterioritat.

9. Informació als alumnes i a les famílies

9.1 Els equips directius informaran els alumnes i les famílies del contingut d’aquestes instruccions. A més a més, abans de dia 30 d’abril, es durà a terme una sessió extraordinària del Consell Escolar del centre per mitjans telemàtics per informar els seus membres d’aquestes qüestions.

9.2 La informació sobre els resultats de l’avaluació es farà arribar a les famílies en la forma que decideixi el centre, sempre que es garanteixi l’autenticitat de la informació, la seva recepció i la no manipulació. S’ha d’utilitzar el GestIB sempre que sigui possible. En qualsevol cas, haurà de quedar constància, pels mitjans habituals o telemàtics, que les famílies han rebut aquesta informació. En el cas que es comuniquin els resultats de l’avaluació per correu electrònic, s’ha d’emprar el correu corporatiu del centre (@educaib.eu) a fi de garantir la protecció de dades personals.

10. Reclamacions

Els pares o tutors, poden presentar reclamacions per escrit contra les qualificacions obtingudes o contra les decisions de repetició de curs, d’acord amb l’establert a l’article 9 del Decret 121/2010. En el cas que sigui necessari, el centre podrà acceptar altres sistemes de recepció de reclamacions, d’acord amb les possibilitats de cada alumne o família, sempre que quedi constància de tot el procés.

S’han d’establir els canals de comunicació entre famílies i els centres per tal de garantir l’atenció a totes les reclamacions, dubtes o aclariments respecte de l’avaluació final. C/ del Ter, 16. Polígon Son Fuster Ed. Alexandre Rosselló Pastors 07009 Palma Tel. 971 17 78 00 educacioiuniversitat.caib.es 9

11. Llibres de text

Atenent la situació excepcional derivada de l’epidèmia del COVID 19 i a les dificultats econòmiques que previsiblement experimentaran moltes famílies, s’hauran d’evitar canvis en els llibres de text per al curs 2020-2021. C/ del Ter, 16. Polígon Son Fuster Ed. Alexandre Rosselló Pastors 07009 Palma Tel. 971 17 78 00 educacioiuniversitat.caib.es 10