ESPAIS  I   AMBIENTS PER L’APRENENTATGE

 

» El ambiente escolar es como una especie de acuario en el que se reflejan las ideas, el estilo moral, las actitudes de las personas que en él viven.»

Loris Malaguzzi, pedagog de les escoles de Reggio Emilia, Itàlia.

» El aspecto de la educación que más visiblemente expresa, reproduce y refleja nuestros principios educativos es el espacio ambiente…»

Beatriz Trueba, professora i assessora .

Els espais de les nostres aules i de la nostra escola tenen un valor educatiu i està relacionat amb el nostre plantejament pedagògic  i reflexen la nostra  imatge d’infant.

Si  a la nostra escola creiem  amb una imatge d’infant competent, actiu, ple de potencialitats, un infant que és capaç de ser autònom i d’aprendre per si mateix i amb els altres, com a professionals som conseqüents en dissenyar uns espais que ho respectin i que permetin desenvolupar les diferents capacitats i competències dels nostres alumnes amb una concepció soci -constructivista de l’aprenentatge, ja que necessita dels altres per interactuar amb el món i amb l’entorn.

Aquest curs els espais i les aules de la nostra s’han transformat en Ambients preparats per a l’aprenentatge dels nostres alumnes on poden experimentar, descobrir, investigar, observar, calcular, mesurar, comunicar, expressar-se…  sent els protagonistes del  seu procés d’aprenentatge.

A les aules de cada nivell d’infantil, dins  cada espai , s’han organitzat uns   micro -espais  estructurats per  desenvolupar  determinats objectius, amb uns materials, on l’alumne  tria la proposta d’activitat que vol fer, en funció dels seus interessos.

Aquest curs s’han dissenyat els espais per desenvolupar el joc simbòlic, l’experimentació i la descoberta amb materials naturals, les construccions, l’art, l’aproximació al món dels contes i al teatre, l’aproximació a continguts matemàtics a través dels jocs de taula, i a l’espai exterior la descoberta del món natural.

A primària estan distribuïts per grups: els petits de 1r i 2n, els mitjans de 3r i 4t, i els grans de 5è i 6è el proper curs. Els hem organitzat al voltant de cada un dels àmbits del coneixement: lectura i escriptura, geografia i història, matemàtic, artístic, científic i construccions.

Són espais preparats  per contribuir a l’aprenentatge i al desenvolupament dels infants i  de les seves competències.

Els mestres hem organitzat cada ambient en petits micro-espais  estructurats per  desenvolupar  determinats objectius, amb uns materials, on l’alumne  tria la proposta d’activitat que vol fer, en funció dels seus interessos.

Desenvolupam la llibertat  i l’autonomia  de l’Infant, des de la pressa de decisió de a quin ambient anar a treballar, decidir  quina proposta  vol fer, amb qui vol treballar i com s’organitzaran.

La diversitat d’activitats ofereixen la possibilitat de treballar tot sol o amb els altres, desenvolupant les relacions socials entre infants de diferents grups d’aula i d’edat i amb diferents adults.

Són espais significatius ja que promouen l’acció dels alumnes i l’autonomia en el seu procés d’aprenentatge. Els mestres guiem  les intervencions, acompanyem aquest procés, observem, proposem, resolem dubtes, els qüestionen les seves accions, per afavorir l’adquisició de nous coneixements.

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022

Els tràmits administratius s'han de dur a terme, de manera preferentment telemàtica. Els usuaris que ho necessitin ho poden dur a terme de manera presencial, amb cita prèvia

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

QUIN ÉS L’HORARI DELS GRUPS DE TRES ANYS?

L’horari escolar és de 09:00 h a 14:00 h, però la porta del centre s’obri abans d’aquestes hores per facilitar l’accés de les famílies i la recollida.

Actualment es fa una entrada flexible entre les 08:50 i les 09:10 per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada i a partir de les 13:40h per la sortida.

TÉ MENJADOR? AMB QUIN HORARI? COM FUNCIONA?
  • Sí, el centre ofereix el Servei de Menjador escolar a través d’una empresa de Catering.
  • Aquest curs escolar 20-21 l’empresa adjudicatària del Servei és Newrest.
  • L’alumne pot utilitzar el Servei de manera fixa o esporàdica. El preu esporàdic és de 7,08€ i el preu fixe varia en funció del mes.
  • L’horari del Servei és de 14:00h a 15:00h i el preu inclou el menjar i el Servei de monitors/es.
  • A les 13:45 els alumnes ja es renten les mans en les seves aules i recullen les seves coses com la bossa de l’esmorzar, la botella d’aigua i la jaqueta; a les 13:50 les monitores els van a recollir a les aules i van fins al menjador.
  • Aquest curs escolar els infants es seuen per grups de taula segons els grups classe.
  • A partir de les 15:00 hi ha tres horaris de recollida: 15:00h, 15:15h, i 15:30h
  • Si un alumne ha de menjar una dieta especial, s’ha de notificar amb 48h d’antelació a l’empresa.
I ALS MATINS, A QUINA HORA EL PUC DUR?

Als matins tenim el Servei d’escola matinera, que és un Servei d’acollida de l’alumnat abans del període escolar, entre les 07:45h  i les 08:50h. L’empresa que ho gestiona és Espurna. L’espai on està l’alumnat d’infantil és el mateix espai on es realitza el menjador al migdia, una sala gran que està a l’entrada de l’escola. A les 08:50 els monitors acompanyen als alumnes a les seves aules.

PUC ACOMPANYAR AL MEU FILL /FILLA FINS LA CLASSE?

Sí, tant al matí com al migdia les famílies acompanyen als seus fills/es fins la porta de les seves aules.

QUANTES AULES HI HA DE 3 ANYS?

Normalment tenim 2 grups de 3 anys, aquest curs 20-21 per respectar les mesures COVID hem tingut 3 grups de 13-14 alumnes.

QUANTS ALUMNES HI HA PER GRUPS? QUANTES PLACES HI HA PER 3 ANYS?

S’ofereixen 40 places en total, però d’aquestes 40 places hi ha reserva de 8 places per alumnat NEE i alumnat NESE, si aquestes places no es cobreixen per aquest alumnat, passen a ser places ordinàries I s’ofereixen a la resta d’alumnes.

S’HA DE PAGAR ALGUN MATERIAL O ALGUNA QUOTA?

A la nostra escola sol·licitem a les famílies una quantia econòmica anual per tal de poder comprar tot el material necessari per tot el grup, tant material d’ús fungible ( colors, fulls, plastilina, pintura, pinzells…) com material didàctic i llibres. També amb aquesta quantia econòmica es paga una sortida i una activitat cultural.

La quantia és diferent entre infantil i primària. A infantil el curs 2020-2021 la quantia ha estat 80 €.

QUINES INSTAL.LACIONS TENEN ELS ALUMNES DE 3 ANYS?

Totes les instal·lacions per l’alumnat d’infantil es troben a la planta baixa de l’edifici.

Per nivell d’edat hi ha dues aules que es comuniquen entre si per unes portes correderes. Des de les aules els infants poden accedir als banys que són d’ús compartit entre els dos grups del mateix nivell.

Totes les aules tenen sortida directa a l’espai exterior. Aquest espai té zones diferenciades amb diferents possibilitats de joc.

COM ES TREBALLA A L’ESCOLA? TENEN QUADERN DE FITXES?

A la web podeu trobar el projecte educatiu de l’escola i també l’apartat que explica els ambients.

Els alumnes de 3 anys no tenen un quadern individual de fitxes per fer cada dia.

La nostra metodologia es basa en l’activitat pròpia de l’infant, en el joc, en la descoberta dels materials, en les relacions amb els       altres. El vídeo també us ajudarà a entendre-ho.

QUINA ÉS LA MIRADA QUE ES TÉ DE L’INFANT?

Els eixos del nostre projecte pedagògic sorgeixen de la imatge d’infant que tenim. Creiem en les potencialitats dels infants i   afavorim el desenvolupament de les seves necessitats.

L’infant és el protagonista del seu aprenentatge i aprèn en relació amb els altres, en relació amb l’entorn i els materials.

PODEM PARTICIPAR LES FAMÍLIES A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA?

Tal com recull el projecte pedagògic les famílies són part essencial del procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es.

Aquest curs la seva presència s’ha reduït als moments d’entrada i sortida, però normalment participen en les activitats d’aula i en sortides.

De manera formal les famílies també estan representades al Consell Escolar del centre i poden adherir-se a l’APIMA amb una quota anual i per família.

QUINA ÉS LA LLENGUA D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE, DE RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES?

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre, tant per l’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat com de relació i comunicació amb les famílies.

Si una família desitja rebre la informació individual en llengua castellana ho ha de sol·licitar per escrit a la secretaria del centre.

APRENEN ANGLÈS ELS ALUMNES DE 3 ANYS? TENEN ORDENADORS?

A 3 anys a la nostra escola ens centrem en  respectar les necessitats bàsiques dels infants d’aquestes edats, i valorem que    l’anglès i l’ús dels ordenadors, no és allò més essencial.

Sí que hi ha una iniciació, un primer contacte amb la llengua anglesa d’uns 30’ a la setmana i també s’utilitza l’ordenador com un       recurs més, però no és l’eix de l’activitat d’aquestes edats.