FAMÍLIES

 

Tots junts fem l’escola,  és necessari dur un treball comú escola – família que ens permeti una acció coherent i coordinada.

L’escola és l’entorn on els alumnes desenvolupen el seu procés de socialització i per altra banda les famílies tenen la responsabilitat vers els seus fills en quant a criança i formació.

En començar  l’escola  tots els alumnes arriben amb un bagatge educatiu familiar i unes condicions que els situen vers l’aprenentatge. Cal  que les famílies garanteixin l’assistència dels seus fills i filles cada dia a l’escola amb una actitud positiva i òptima cap a l’aprenentatge.

La família ha de fer el seguiment i l’acompanyament del procés escolar dels seus fills, potenciar-los l’autonomia, l’autoestima, responsabilitat i valors.

És per això que es fa necessari un treball conjunt escola – família.

Tot centre educatiu ha de planificar unes accions per tal de promoure i facilitar la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles, així com en el projecte educatiu del centre.

A la nostra escola planifiquem accions des de diferents àmbits:

Acollida

El centre planifica diferents accions per tal d’acollir als alumnes i les seves famílies que queda recollit en el document de Pla d’acollida:

 • Organització de jornada de portes obertes per les famílies que han de matricular als seus fills de 3 anys
 • Explicació del projecte educatiu per part d’un membre de l’equip directiu quan es tracta d’una família nouvinguda durant el curs escolar
 • Visita acompanyada pel centre
 • Planificació d’un període d’adaptació pels alumnes de 3 anys la primera setmana de curs escolar i per aquells que es matriculen per primera vegada, així com els alumnes nouvinguts segons les seves necessitats.
 • L’organització de l’espai de l’entrada de la nostra escola amb un espai per famílies on poden esperar als fills petits i amb un espai amb les fotos de totes les famílies de l’escola per tal de donar la benvinguda a tots i totes.
Àmbit de col·laboració

Per tal de promoure i facilitar la participació de les famílies en el centre:

 • Tallers / activitats de les aules
 • Sortides

Per tal de promoure i facilitar la participació de les famílies en el funcionament del centre:

 • Organització d’activitats complementàries
 • De manera formal a través del seu representant en el consell escolar i en l’APIMA
Àmbit de comunicació

Per tal de facilitar la implicació en el projecte educatiu, la millora de la convivència i facilitar espais /moments de relació escola i família:

– Facilitar l’accés i organitzar els moments d’entrades i sortides a i des de les aules a tots els nivells educatius

– Plafons de comunicació a les entrades de totes les aules

– Facilitar un calendari de reunions per tutories individuals amb el mestre.

– Reunions pedagògiques per explicar diferents aspectes pedagògiques

– Organització de les jornades de portes obertes per donar a conèixer el projecte educatiu previ al període d’escolarització

– Documentació pedagògica per tal de documentar els processos d’aprenentatge dels seus fills i compartir-ho amb les famílies.

Àmbit formatiu:

Per tal de promoure espais i moments formatius que facilitin i afavoreixin la tasca que suposa l’educació dels fills

 • Reunions pedagògiques amb el tutor del grup
 • Xerrades amb especialistes per tractar diferents àmbits
 • L’organització d’escoles de pares
 • La col·laboració de l’APIMA amb l’aportació del servei de guàrdia i custòdia en el temps de les reunions de pares
 • Promoure les classes de català que ofereix l’ajuntament per tal d’afavorir l’ús i el coneixement de la llengua catalana, llengua de comunicació, de relació i d’aprenentatge de la nostra escola.
Àmbit lúdic i festiu:

Per tal de promoure i facilitar la implicació de les famílies en la millora de la convivència i per facilitar espais i moments de relació escola – família:

 • L’organització de festes i celebracions
 • L’organització i gestió d’activitats esportives i lúdiques en horari extraescolar

 

Som una escola viva, activa, on l'Infant és el protagonista del seu procés d'aprenentatge, on s'aprèn fent.

 

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022

Els tràmits administratius s'han de dur a terme, de manera preferentment telemàtica. Els usuaris que ho necessitin ho poden dur a terme de manera presencial, amb cita prèvia

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

QUIN ÉS L’HORARI DELS GRUPS DE TRES ANYS?

L’horari escolar és de 09:00 h a 14:00 h, però la porta del centre s’obri abans d’aquestes hores per facilitar l’accés de les famílies i la recollida.

Actualment es fa una entrada flexible entre les 08:50 i les 09:10 per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada i a partir de les 13:40h per la sortida.

TÉ MENJADOR? AMB QUIN HORARI? COM FUNCIONA?
 • Sí, el centre ofereix el Servei de Menjador escolar a través d’una empresa de Catering.
 • Aquest curs escolar 20-21 l’empresa adjudicatària del Servei és Newrest.
 • L’alumne pot utilitzar el Servei de manera fixa o esporàdica. El preu esporàdic és de 7,08€ i el preu fixe varia en funció del mes.
 • L’horari del Servei és de 14:00h a 15:00h i el preu inclou el menjar i el Servei de monitors/es.
 • A les 13:45 els alumnes ja es renten les mans en les seves aules i recullen les seves coses com la bossa de l’esmorzar, la botella d’aigua i la jaqueta; a les 13:50 les monitores els van a recollir a les aules i van fins al menjador.
 • Aquest curs escolar els infants es seuen per grups de taula segons els grups classe.
 • A partir de les 15:00 hi ha tres horaris de recollida: 15:00h, 15:15h, i 15:30h
 • Si un alumne ha de menjar una dieta especial, s’ha de notificar amb 48h d’antelació a l’empresa.
I ALS MATINS, A QUINA HORA EL PUC DUR?

Als matins tenim el Servei d’escola matinera, que és un Servei d’acollida de l’alumnat abans del període escolar, entre les 07:45h  i les 08:50h. L’empresa que ho gestiona és Espurna. L’espai on està l’alumnat d’infantil és el mateix espai on es realitza el menjador al migdia, una sala gran que està a l’entrada de l’escola. A les 08:50 els monitors acompanyen als alumnes a les seves aules.

PUC ACOMPANYAR AL MEU FILL /FILLA FINS LA CLASSE?

Sí, tant al matí com al migdia les famílies acompanyen als seus fills/es fins la porta de les seves aules.

QUANTES AULES HI HA DE 3 ANYS?

Normalment tenim 2 grups de 3 anys, aquest curs 20-21 per respectar les mesures COVID hem tingut 3 grups de 13-14 alumnes.

QUANTS ALUMNES HI HA PER GRUPS? QUANTES PLACES HI HA PER 3 ANYS?

S’ofereixen 40 places en total, però d’aquestes 40 places hi ha reserva de 8 places per alumnat NEE i alumnat NESE, si aquestes places no es cobreixen per aquest alumnat, passen a ser places ordinàries I s’ofereixen a la resta d’alumnes.

S’HA DE PAGAR ALGUN MATERIAL O ALGUNA QUOTA?

A la nostra escola sol·licitem a les famílies una quantia econòmica anual per tal de poder comprar tot el material necessari per tot el grup, tant material d’ús fungible ( colors, fulls, plastilina, pintura, pinzells…) com material didàctic i llibres. També amb aquesta quantia econòmica es paga una sortida i una activitat cultural.

La quantia és diferent entre infantil i primària. A infantil el curs 2020-2021 la quantia ha estat 80 €.

QUINES INSTAL.LACIONS TENEN ELS ALUMNES DE 3 ANYS?

Totes les instal·lacions per l’alumnat d’infantil es troben a la planta baixa de l’edifici.

Per nivell d’edat hi ha dues aules que es comuniquen entre si per unes portes correderes. Des de les aules els infants poden accedir als banys que són d’ús compartit entre els dos grups del mateix nivell.

Totes les aules tenen sortida directa a l’espai exterior. Aquest espai té zones diferenciades amb diferents possibilitats de joc.

COM ES TREBALLA A L’ESCOLA? TENEN QUADERN DE FITXES?

A la web podeu trobar el projecte educatiu de l’escola i també l’apartat que explica els ambients.

Els alumnes de 3 anys no tenen un quadern individual de fitxes per fer cada dia.

La nostra metodologia es basa en l’activitat pròpia de l’infant, en el joc, en la descoberta dels materials, en les relacions amb els       altres. El vídeo també us ajudarà a entendre-ho.

QUINA ÉS LA MIRADA QUE ES TÉ DE L’INFANT?

Els eixos del nostre projecte pedagògic sorgeixen de la imatge d’infant que tenim. Creiem en les potencialitats dels infants i   afavorim el desenvolupament de les seves necessitats.

L’infant és el protagonista del seu aprenentatge i aprèn en relació amb els altres, en relació amb l’entorn i els materials.

PODEM PARTICIPAR LES FAMÍLIES A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA?

Tal com recull el projecte pedagògic les famílies són part essencial del procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es.

Aquest curs la seva presència s’ha reduït als moments d’entrada i sortida, però normalment participen en les activitats d’aula i en sortides.

De manera formal les famílies també estan representades al Consell Escolar del centre i poden adherir-se a l’APIMA amb una quota anual i per família.

QUINA ÉS LA LLENGUA D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE, DE RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES?

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre, tant per l’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat com de relació i comunicació amb les famílies.

Si una família desitja rebre la informació individual en llengua castellana ho ha de sol·licitar per escrit a la secretaria del centre.

APRENEN ANGLÈS ELS ALUMNES DE 3 ANYS? TENEN ORDENADORS?

A 3 anys a la nostra escola ens centrem en  respectar les necessitats bàsiques dels infants d’aquestes edats, i valorem que    l’anglès i l’ús dels ordenadors, no és allò més essencial.

Sí que hi ha una iniciació, un primer contacte amb la llengua anglesa d’uns 30’ a la setmana i també s’utilitza l’ordenador com un       recurs més, però no és l’eix de l’activitat d’aquestes edats.