INFORMACIONS I ASPECTES ORGANITZATIUS DE L’ESCOLA

INFANTIL
Accés per c/ Corona
Entrades i sortides:Les famílies acompanyen als seus fills/es a les aules.
Entre les 13:50h i les 14.00h és el temps de sortida pels alumnes d’infantil.
13:50h: els monitors del menjador recullen als alumnes de les aules.
PRIMÀRIA
Accés per c/ Corona

A l’entrada les famílies acompanyen als seus fills/es a les aules.

Primària:

Escala 1: grups de 1er i 2n

Escala 2: grups de 3er i 6è

Escala 3: grups de 4t i 5è

Sortides:

Grups de 1r i 2n: A partir de les 13:55h les famílies els recullen a l’aula i baixen per l’escala 1.

Sortides per la resta de grups de primària al pati dels tarongers al seu lloc assignat a les 14:00h.

Infantil:

Entrades:

Grups A: per la porta interior.

Grups B: Per la porta exterior (pati infantil)

Sortides:

Grups A: per la porta exterior.

Grups B: per la porta interior.

ENTRADES I SORTIDES
Dos horaris establerts: a les 10:00h i entre les 11:30h – 12:00h. Sí és possible, és important avisar prèviament al tutor/a.

Fora d’aquest horari la porta romandrà tancada.

A les 14:00h, els alumnes a partir de 3r poden sortir sols del centre, amb l’autorització firmada.

En el cas de que a un alumne no el venguin a recollir, passats 10′ el/la tutor/a es posarà en contacte amb la família,  si aquesta no respon es procedirà a cridar a la policia local, tal com dicten les instruccions.

ASSISTÈNCIA
Per tal de vetllar pel Dret a l’Educació dels Infants i contribuir a la prevenció de l’absentisme escolar, seguint les instruccions que dicta la Conselleria d’Educació, cultura i Universitats els/les tutor/es duran a terme un registre de l’assistència, puntualitat i absentisme dels alumnes.

En cas d’absències:

En cas de 3 dies consecutius de falta d’assistència sense notificar, el/la tutor/a cridarà a la família. Si continuen, i la família no fa cap notificació, els/les tutors/es informaran a la direcció del centre i aquesta seguirà el protocol establert al ROF i a les instruccions.

Alumnes de viatge durant el  període escolar

En el cas de viatges o vacances familiars fora dels períodes de vacances prevists en el  calendari escolar durant un temps superior als quinze dies, l’alumne/a ha de fer la tasca escolar que planifica l’equip docent per compensar aquesta situació.

En aquests casos la família ho ha de justificar degudament. Han de signar un document de justificació de faltes (amb data aproximada de retorn) si passada  aquesta data, l’alumne no s’ha incorporat al centre o la família no s’ha posat en contacte amb la mestra/e, la direcció procedirà a executar el procés en quant a absentisme escolar.

En el cas dels alumnes de primària, per a que les faltes es considerin justificades, l’alumne ha d’elaborar un pla d’activitats que li donarà el mestre, si en tornar del viatge no les entrega, les faltes es consideraran no justificades.

FARMACIOLA
El centre només disposa de farmaciola de primers auxilis. Les famílies han d’informar dels alumnes amb al·lèrgies o alguna malaltia, i han de lliurar còpia de l’informe del pediatre i firmar el full corresponent de les instruccions.
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Per l’administració de medicaments ha d’estar  firmada l’autorització dels pares junt amb la recepta i l’informe mèdic.

Quan un alumne presenta símptomes de malaltia i febre igual o superior a 38º, no pot assistir al centre.

En cas de que un infant es posi malalt mentre està a l’escola, la mestra/e ho comunicarà a la família perquè el vengui a recollir.

Si un alumne té un accident escolar també el/la tutor/a avisarà a la família perquè el vengui a recollir, en cas de no contactar amb ells, el centre avisarà als serveis d’urgències i un mestre l’acompanyarà a l’hospital fins l’arribada de la família. Les famílies han d’haver firmat l’autorització de «Trasllat al Centre de Salut.» Sempre en cas d’emergències mèdiques amb risc vital s’esperarà l’ambulància del 061

POLLS
Les famílies han de revisar el cap dels seus fills i filles periòdicament, en cas d’infecció ho han de comunicar al tutor/a i aquests han d’avisar a secretaria per poder fer la còpia del full informatiu per les famílies i poder fer la prevenció.
ALIMENTACIÓ
A la nostra escola no tenim establert un calendari d’esmorzars setmanal.  Des del centre es recomana a les famílies que els esmorzars han de ser  variats, saludables i equilibrats. I per una bona alimentació recomanem també que no es dugui bolleria industrial.

Han  de dur-ho dins una bossa de roba i dins una carmanyola. Tot amb el nom escrit.

Si un  infant, puntualment, no pot menjar algun aliment, la família és la responsable d’avisar al centre, tant si es queda o no al servei del menjador.

CELEBRACIONS
Celebrem les nostres festes, tradicions i costums populars des de l’àmbit cultural i molt lligat als cicles de la natura: festa de la tardor

(en horari de matí sense les famílies), de l’hivern (el darrer dia de desembre al mati amb les famílies), de la primavera (un dissabte amb les famílies) i de l’estiu (la darrera tarda de  juny amb les famílies)

També celebrem la festa del carnestoltes amb una rua pels carrers del barri de l’escola.

ANIVERSARIS
En cas de voler celebrar-ho a l’aula, es pot dur un pastis senzill, no es poden dur llaminadures «xuxes», ni regalets pels  infants.

Només es podran repartir les invitacions a la classe si n’hi ha per a tots els companys/es. Si no, s’hauran de repartir fora del recinte escolar per respecte a tots i totes. Sempre és responsabilitat de les famílies no dels mestres.

Aquesta celebració a les aules té un caire simbòlic.

SORTIDES
Formen part de la proposta pedagògica de l’escola.

Per poder anar-hi és obligatòria l’autorització firmada dels pares. Si el dia de la sortida un alumne no l’ha donat al tutor/a es pot cridar a la família per a que facin l’autorització via e-mail o fax, ja que ha de constar per escrit. Si no es localitza, l’alumne no pot anar a la sortida i es quedarà a un altre grup d’alumnes.

 

Una sortida anual es pagarà amb els sous del centre i l’APIMA en subvenciona 2 als alumnes socis que en són socis.

Al llarg del curs es planifiquen activitats culturals (art, teatre, música) i sortides a l’entorn natural.

Acampades

Durant el curs els grups de 5 anys, 2n i 4t fan acampades al càmping d’Es Canar i camps d’aprenentatge. Els grups de 6è realitzen el viatge d’estudis.

SERVEIS QUE OFEREIX EL CENTRE PER AFAVORIR LA CONCILIACIÓ LABORAL -FAMILIAR
Als alumnes de 3 anys, fins l’octubre o finals de setembre, es recomana que no en facin ús per tal de respectar seu temps d’adaptació a l’escola.

Dels dos serveis se’n pot fer un ús fix o esporàdic.  Els fulls informatius i  preus es poden consultar a l’entrada del centre i es repartirà també a les famílies a l’inici de curs.

ESCOLA MATINERA
Empresa: Espurna.

Horari:  entre les 07:45h i les 9:00h

MENJADOR
Empresa: Càtering S’Olivera.

Horari: de 14:00h a 16:00h. De 15:30h a 16:00h és l’horari de recollida.

La sol·licitud i la informació del servei es troba a l’APP del Catering S’Olivera.

COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Diàriament, a les entrades i sortides acompanyen als alumnes a les aules. Però no s’ha de confondre aquest moment amb una reunió de tutoria.

Agenda: Els alumnes de primària tenen una agenda d’escola. És un mitjà de comunicació diari. Les famílies l’han de revisar diàriament.

Tutories: amb cita prèvia els dijous de 08:00h a 09:00h.

Als plafons de cada aula hi ha un calendari per poder -se apuntar.

Blog: cada grup d’alumnes té el seu , les famílies poden fer el seguiment.

Reunions d’aula: el/la tutor/a les convocarà per escrit. Són reunions informatives i pedagògiques. És molt important la vostra assistència

 

1erTrimestre 2n Trimestre 3erTrimestre
Inicial: presentació i organització i funcionament

3 anys: + adaptació

R. pedagògica: explicació de la planificació anual

R. pedagògica:

Valoració dels resultats acadèmics i una temàtica a triar per nivell

R. pedagògica final: junt amb els alumnes explicar a les famílies el que hem fet a l’escola o algun projecte.

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L’ESCOLA

Representació formal al Consell Escolar i a l’APIMA

APIMA, es paga una quota anual per família.

Col·laboren amb el centre en l’organització de festes i gestió de materials, així com en la formació de les famílies i organitzen activitats extraescolars a la tarda tant per infants com per adults.

Us animem a la vostra participació.

Representants d’aula, encara que no és una representació formal, si ho és organitzativa a nivell de centre.

La seva funció és fer de nexe de comunicació entre el grup de famílies i el tutor/a.

Xerrades amb especialistes: Organitzades conjuntament amb altres serveis, com el CEPCA, l’Ajuntament o l’escola. Al llarg de les xerrades, l’APIMA subvenciona el servei de guàrdia i custòdia dels alumnes.

Voluntariat

Sota la demanda dels mestres o per les necessitats d’algun taller o creació d’algun espai  del centre es demana col·laboració a les famílies. Us agraïm per avançat la vostra col·laboració

GESTIÓ ECONÒMICA

Les famílies fan una aportació econòmica per material. Se us dona un full amb les instruccions i  amb un codi de barres.

El/la tutor/a durà el registre dels pagaments, data màxima: 3 d’octubre 2018.

El centre disposa d’un Fons Social per ajudar a famílies més necessitades, poseu-vos en contacte amb la direcció per aquest tema.

Quantia:

Infantil: 100€

Primària: depèn si estan adherits o no al programa de reutilització.

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA
Queden recollides al ROF, Reglament d’organització i funcionament del centre

En destaquem:

–  Seguint la normativa vigent no es permès fumar dins el recinte escolar.

– Seguint les ordenances municipals no està permesa l’entrada de cans, exceptuant aquells casos relacionats amb alguna activitat del centre.

– Els punts 4.10 i el punt 5 del ROF recullen

Els Drets i Deures dels pares i mares i els dels alumnes, però en destaquem:

– Respectar les normes de convivència i no mostrar conductes d’assetjament o violència cap a cap persona del centre: personal docent i no docent, alumnes, monitors o altres famílies.

– Quan no es respectin els drets i deures l’òrgan competent del centre prendrà les mesures disposades a la legislació vigent i recollides al Pla de Convivència del centre

– La correcció de l’ incompliment de les normes de convivència amb els alumnes tindran un caire educatiu,

-Els alumnes que individual o col·lectivament facin un mal ús del mobiliari, material i espais del centre es faran càrrec de les despeses ocasionades si fos necessari, hauran de reposar el material o mobiliari per un de nou.

SA JOVERIA, QUI SOM?

EQUIP DIRECTIU:

Direcció: Rosa Thomas Mulet

Cap d’estudis: Esther Tur Riera

Secretaria: Marga Escandell Serra

CLAUSTRE DE PROFESSORS:

3 anys A: Eva

3 anys B: Inés

4 anys A: Vicky

4 anys B:  Aina

5 anys A: Susana

5 anys B: Almudena

Mestra de suport infantil: Marga i Lucy

1er A: Isa

1er B: Carol / Esther Tur/ Ester Vallès

2n A: Marina Rubio

2n B: Leticia

3er A: Lluís

3er B: Marta Bonet

4t A: Carolina Arroyo

4t B: Marta Ferrer

5è A: Juan

5è B: Jaume

6è A: Alba

6è B: Verónica/Aina/Rosa

Especialista educació física: Esther Prats i Marta Ferrer

Especialista d’anglès: Bea i Hada.

Especialista de música: Domingo

Especialista Religió: Laura

Especialista PT: Alicia

Especialista PT: Marina Bennasar

Especialista AL: Josep

Especialista AL: Ruth

Orientadora: Àngeles

PTSC:

Bidell:

Personal de neteja: Cristina i Luisa

 

Som una escola:

 • Pública, Laica i Aconfessional
 • Arrelada a la nostra cultura però que també conviu amb d’altres
 • Amb el català, com a llengua de relació, comunicació i aprenentatge
 • On l’Infant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge
 • On es promou l’observació i l’experimentació com la base de la descoberta i d’un aprenentatge significatiu
 • On l’Infant aprèn a través de la relació amb els altres, amb els materials i l’entorn
 • On l’Infant pot expressar-se amb els seus diferents llenguatges i on pot desenvolupar la seva creativitat
 • On els espais i els temps, tenen un valor educatiu
 • On el respecte a la diversitat de les persones es considerada des de la inclusió educativa
 • Som centre col·laborador amb la Universitat de les Illes Balears
MATERIAL QUE HAN DE DUR ESLS ALUMNES A L'ESCOLA

Pels alumnes de primària han de portar una motxilla sense rodes.

Per portar l’esmorzar: Una bossa de roba amb el nom, aigua i l’esmorzar dins una  carmanyola

Una bata amb el nom en majúscula

(inf i primer cicle), i la resta de grups podrà dur una bata o una camiseta vella.

Dos capses de mocadors

1 pen ( 16 GB)

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022

Els tràmits administratius s'han de dur a terme, de manera preferentment telemàtica. Els usuaris que ho necessitin ho poden dur a terme de manera presencial, amb cita prèvia

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

QUIN ÉS L’HORARI DELS GRUPS DE TRES ANYS?

L’horari escolar és de 09:00 h a 14:00 h, però la porta del centre s’obri abans d’aquestes hores per facilitar l’accés de les famílies i la recollida.

Actualment es fa una entrada flexible entre les 08:50 i les 09:10 per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada i a partir de les 13:40h per la sortida.

TÉ MENJADOR? AMB QUIN HORARI? COM FUNCIONA?
 • Sí, el centre ofereix el Servei de Menjador escolar a través d’una empresa de Catering.
 • Aquest curs escolar 20-21 l’empresa adjudicatària del Servei és Newrest.
 • L’alumne pot utilitzar el Servei de manera fixa o esporàdica. El preu esporàdic és de 7,08€ i el preu fixe varia en funció del mes.
 • L’horari del Servei és de 14:00h a 15:00h i el preu inclou el menjar i el Servei de monitors/es.
 • A les 13:45 els alumnes ja es renten les mans en les seves aules i recullen les seves coses com la bossa de l’esmorzar, la botella d’aigua i la jaqueta; a les 13:50 les monitores els van a recollir a les aules i van fins al menjador.
 • Aquest curs escolar els infants es seuen per grups de taula segons els grups classe.
 • A partir de les 15:00 hi ha tres horaris de recollida: 15:00h, 15:15h, i 15:30h
 • Si un alumne ha de menjar una dieta especial, s’ha de notificar amb 48h d’antelació a l’empresa.
I ALS MATINS, A QUINA HORA EL PUC DUR?

Als matins tenim el Servei d’escola matinera, que és un Servei d’acollida de l’alumnat abans del període escolar, entre les 07:45h  i les 08:50h. L’empresa que ho gestiona és Espurna. L’espai on està l’alumnat d’infantil és el mateix espai on es realitza el menjador al migdia, una sala gran que està a l’entrada de l’escola. A les 08:50 els monitors acompanyen als alumnes a les seves aules.

PUC ACOMPANYAR AL MEU FILL /FILLA FINS LA CLASSE?

Sí, tant al matí com al migdia les famílies acompanyen als seus fills/es fins la porta de les seves aules.

QUANTES AULES HI HA DE 3 ANYS?

Normalment tenim 2 grups de 3 anys, aquest curs 20-21 per respectar les mesures COVID hem tingut 3 grups de 13-14 alumnes.

QUANTS ALUMNES HI HA PER GRUPS? QUANTES PLACES HI HA PER 3 ANYS?

S’ofereixen 40 places en total, però d’aquestes 40 places hi ha reserva de 8 places per alumnat NEE i alumnat NESE, si aquestes places no es cobreixen per aquest alumnat, passen a ser places ordinàries I s’ofereixen a la resta d’alumnes.

S’HA DE PAGAR ALGUN MATERIAL O ALGUNA QUOTA?

A la nostra escola sol·licitem a les famílies una quantia econòmica anual per tal de poder comprar tot el material necessari per tot el grup, tant material d’ús fungible ( colors, fulls, plastilina, pintura, pinzells…) com material didàctic i llibres. També amb aquesta quantia econòmica es paga una sortida i una activitat cultural.

La quantia és diferent entre infantil i primària. A infantil el curs 2020-2021 la quantia ha estat 80 €.

QUINES INSTAL.LACIONS TENEN ELS ALUMNES DE 3 ANYS?

Totes les instal·lacions per l’alumnat d’infantil es troben a la planta baixa de l’edifici.

Per nivell d’edat hi ha dues aules que es comuniquen entre si per unes portes correderes. Des de les aules els infants poden accedir als banys que són d’ús compartit entre els dos grups del mateix nivell.

Totes les aules tenen sortida directa a l’espai exterior. Aquest espai té zones diferenciades amb diferents possibilitats de joc.

COM ES TREBALLA A L’ESCOLA? TENEN QUADERN DE FITXES?

A la web podeu trobar el projecte educatiu de l’escola i també l’apartat que explica els ambients.

Els alumnes de 3 anys no tenen un quadern individual de fitxes per fer cada dia.

La nostra metodologia es basa en l’activitat pròpia de l’infant, en el joc, en la descoberta dels materials, en les relacions amb els       altres. El vídeo també us ajudarà a entendre-ho.

QUINA ÉS LA MIRADA QUE ES TÉ DE L’INFANT?

Els eixos del nostre projecte pedagògic sorgeixen de la imatge d’infant que tenim. Creiem en les potencialitats dels infants i   afavorim el desenvolupament de les seves necessitats.

L’infant és el protagonista del seu aprenentatge i aprèn en relació amb els altres, en relació amb l’entorn i els materials.

PODEM PARTICIPAR LES FAMÍLIES A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA?

Tal com recull el projecte pedagògic les famílies són part essencial del procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es.

Aquest curs la seva presència s’ha reduït als moments d’entrada i sortida, però normalment participen en les activitats d’aula i en sortides.

De manera formal les famílies també estan representades al Consell Escolar del centre i poden adherir-se a l’APIMA amb una quota anual i per família.

QUINA ÉS LA LLENGUA D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE, DE RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES?

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre, tant per l’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat com de relació i comunicació amb les famílies.

Si una família desitja rebre la informació individual en llengua castellana ho ha de sol·licitar per escrit a la secretaria del centre.

APRENEN ANGLÈS ELS ALUMNES DE 3 ANYS? TENEN ORDENADORS?

A 3 anys a la nostra escola ens centrem en  respectar les necessitats bàsiques dels infants d’aquestes edats, i valorem que    l’anglès i l’ús dels ordenadors, no és allò més essencial.

Sí que hi ha una iniciació, un primer contacte amb la llengua anglesa d’uns 30’ a la setmana i també s’utilitza l’ordenador com un       recurs més, però no és l’eix de l’activitat d’aquestes edats.