Un dels principals objectius de l´educació ha de ser ampliar les finestres per les quals veiem el món.

Arnold Glasow

ELS EIXOS PEDAGÒGICS DEL NOSTE PROJECTE SORGEIXEN DE LA IMATGE D´INFANT QUE TENIM

DIFERENTS LLIBRES I MATERIALS PER PROVOCAR LES INTERCONNEXIONS DEL CONEIXEMENTS, DELS APRENENTATGES, PER COMPRENDE EL MÓN ON VIVIM

PROJECTE EDUCATIU

Tot està per fer,  tot és possible – Martí Pol

L´any 2009 va comenzar l´escola d´Es Pratet arrel de la manca de places per escolaritzar infants de 3 anys al municipi d´Eivissa.

Varem estar 5  cursos en les aules prefabricadades, però la il·lusió, la motivació i el treball de tots, mestres i families va permetre crear un projecte d´escola, un sommi compartit.  Des dels inics varem fer de la nostra escola, un espai acollidor on grans i petits ens trobèssim bé.

D´ES PRATET A SA JOVERIA

Després de 5 cursos a les prefabricades ens trasiladarem a l´escola nova.

Una vegada més el repte d´entre tots fer l´escola!

L´Ajuntament ens va fer canviar el nostre nom per respectar la toponimia de la finca de Sa Joveria.

SA JOVERIA, QUI SOM?

Som una escola:

 • Viva, activa , on l’Infant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge, on s’aprèn fent!
 • On es promou l’observació i l’experimentació com la base de la descoberta i d’un aprenentatge significatiu
 • Amb el català, com a llengua de relació, comunicació i aprenentatge.
QUÈ PRETENEM ?
…QUE ELS INFANTS DE LA NOSTRA ESCOLA SIGUIN FELIÇOS I QUE PUGUIN SER COMPETENTS PER VIURE EN LA SOCIETAT DEL S.XXI
     COM?
GESTIÓ DE LA VIDA DEL GRUP DE L’AULA

ESPAI DE TROBADA DEL GRUP

ASSEMBLEA DEL MATI

ENCARREGATS

 

Aula 3 anys

Els moments de vida d’aula són aquells que permeten crear vincles, desenvolupar les relacions del grup i consensuar les normes i aspectes  de l’organització del grup.

El moment dels dilluns és molt especial perquè permet entre tots organitzar l’agenda de la setmana, assenyalar aquells fets importants pel grup

TREBALL D´AULA

Són aquells moments dels grups de primària que es  fa el treball lingüístic i el matemàtic.

Amb alguns s’ha organitzat en desdoblament del grup per poder treballar en grups reduïts i com a mesura d’atenció a la diversitat i de suport educatiu.

EL TREBALL DELS ESPECIALITES

Amb els grups de primària treballen els especialistes d’anglès, educació física i música.

Tots els grups tenen 1h a la setmana de música i dues o tres sessions d’educació física, depèn del grup. En la majoria dels grups una d’aquestes sessions es treballa amb els grups del mateix nivell desdoblat, mentre que la meitat dels dos grups fan educació física, l’altre meitat està amb el tutor/a en treball d’aula matemàtic o lingüístic, depèn del grup. D’aquesta manera aconseguim reduir les ràtios i treballar en petits grups d’alumnes.

En quant al treball de la llengua anglesa, aquesta curs 18-19 l’hem organitzat en dos moments diferents. Una sessió  el mateix moment en el que els alumnes desenvolupen els ambients. De manera que mentre 3 grups estan dividits en els diferent ambients, l’altre fa una sessió d’anglès. I un altre moment on es desenvolupa la sessió d’anglès a l’aula o espai corresponent, fora de l’horari d’ambients.

RELACIÓ AMB L'ENTORN

Som una escola urbana  envoltada d’un medi natural i amb serveis de ciutat.

Les sortides per l’entorn  ens permeten descobrir el món on vivim i com podem interactuar amb ell.

Planifiquem sortides per l’entorn  natural proper al centre i per descobrir diferents indrets de l’illa. Sortides pel barri, participar d’activitats culturals organitzades per l’ajuntament, organitzar visites a sales d’exposicions i museus.

DOCUMENTACIÓ PEDAGÒGICA

La documentació pedagògica permet donar visibilitat als processos d’aprenentatge viscuts pels alumnes d’aquesta manera les famílies ho coneixen i ho poden compartir amb els seus fills.

ELS PROJECTES

A la nostra escola duim a terme diferents projectes per treballar d’una manera significativa i per afavorir l’aprenentatge competencial dels nostres alumnes.

Des del projecte inicial que afecta a l’organització de l’aula i del grup, petits projectes arrel d’un interès puntual  i projectes d’investigació per desenvolupar les estratègies del treball científic.

Amb els projectes de manera transversal es treballen molts d’aspectes del coneixement al voltant de les ciències de la naturalesa i de les  ciències socials.

Les diferents situacions comunicatives que es generen a les nostres aules permeten poder compartir les nostres idees i crear xarxes dels diferents coneixements que van sorgint.

A partir de la curiositat dels infants, de les preguntes que es van plantejant  es generen processos de recerca i d’investigació.

La necessitat d’obrir camins d’una investigació que ens porta a conèixer i comprendre el món on vivim ens permet desenvolupar el pensament científic dels infants, a tenir les nostres idees amb un sentit crític, a valorar com podem intervenir per transformar-ho… » I jo què puc fer?», » com puc intervenir per millorar això…?»

A partir del treball per projectes també es treballa:

 • L’autonomia
 • La iniciativa
 • La capacitat d’aprendre a aprendre
 • La responsabilitat
 • Utilitzar diverses fonts de informació.
 • La recerca i  el tractament  de la informació
 • Utilitzar les TIC per buscar i seleccionar informació i presentar conclusions.
 • Ens permet treballar de manera individual, en parella o en petits grups cooperatius.

UN  INFANT COMPETENT, CURIÓS, ACTIU, PLE  DE POTENCIALITATS I QUE NECESSITA DELS ALTRES

EL DISSENY DELS ESPAIS,L’ORGANITZACIÓ DE LES AULES  QUE PERMETEN…DIFERENTS AGRUPAMENTS,DESENVOLUPAR L’AUTONOMIA, PRESSA DE DECISIONS I LA INICIATIVA PERSONAL

Som una escola viva, activa, on l'Infant és el protagonista del seu procés d'aprenentatge, on s'aprèn fent.

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022

Els tràmits administratius s'han de dur a terme, de manera preferentment telemàtica. Els usuaris que ho necessitin ho poden dur a terme de manera presencial, amb cita prèvia

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

QUIN ÉS L’HORARI DELS GRUPS DE TRES ANYS?

L’horari escolar és de 09:00 h a 14:00 h, però la porta del centre s’obri abans d’aquestes hores per facilitar l’accés de les famílies i la recollida.

Actualment es fa una entrada flexible entre les 08:50 i les 09:10 per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada i a partir de les 13:40h per la sortida.

TÉ MENJADOR? AMB QUIN HORARI? COM FUNCIONA?
 • Sí, el centre ofereix el Servei de Menjador escolar a través d’una empresa de Catering.
 • Aquest curs escolar 20-21 l’empresa adjudicatària del Servei és Newrest.
 • L’alumne pot utilitzar el Servei de manera fixa o esporàdica. El preu esporàdic és de 7,08€ i el preu fixe varia en funció del mes.
 • L’horari del Servei és de 14:00h a 15:00h i el preu inclou el menjar i el Servei de monitors/es.
 • A les 13:45 els alumnes ja es renten les mans en les seves aules i recullen les seves coses com la bossa de l’esmorzar, la botella d’aigua i la jaqueta; a les 13:50 les monitores els van a recollir a les aules i van fins al menjador.
 • Aquest curs escolar els infants es seuen per grups de taula segons els grups classe.
 • A partir de les 15:00 hi ha tres horaris de recollida: 15:00h, 15:15h, i 15:30h
 • Si un alumne ha de menjar una dieta especial, s’ha de notificar amb 48h d’antelació a l’empresa.
I ALS MATINS, A QUINA HORA EL PUC DUR?

Als matins tenim el Servei d’escola matinera, que és un Servei d’acollida de l’alumnat abans del període escolar, entre les 07:45h  i les 08:50h. L’empresa que ho gestiona és Espurna. L’espai on està l’alumnat d’infantil és el mateix espai on es realitza el menjador al migdia, una sala gran que està a l’entrada de l’escola. A les 08:50 els monitors acompanyen als alumnes a les seves aules.

PUC ACOMPANYAR AL MEU FILL /FILLA FINS LA CLASSE?

Sí, tant al matí com al migdia les famílies acompanyen als seus fills/es fins la porta de les seves aules.

QUANTES AULES HI HA DE 3 ANYS?

Normalment tenim 2 grups de 3 anys, aquest curs 20-21 per respectar les mesures COVID hem tingut 3 grups de 13-14 alumnes.

QUANTS ALUMNES HI HA PER GRUPS? QUANTES PLACES HI HA PER 3 ANYS?

S’ofereixen 40 places en total, però d’aquestes 40 places hi ha reserva de 8 places per alumnat NEE i alumnat NESE, si aquestes places no es cobreixen per aquest alumnat, passen a ser places ordinàries I s’ofereixen a la resta d’alumnes.

S’HA DE PAGAR ALGUN MATERIAL O ALGUNA QUOTA?

A la nostra escola sol·licitem a les famílies una quantia econòmica anual per tal de poder comprar tot el material necessari per tot el grup, tant material d’ús fungible ( colors, fulls, plastilina, pintura, pinzells…) com material didàctic i llibres. També amb aquesta quantia econòmica es paga una sortida i una activitat cultural.

La quantia és diferent entre infantil i primària. A infantil el curs 2020-2021 la quantia ha estat 80 €.

QUINES INSTAL.LACIONS TENEN ELS ALUMNES DE 3 ANYS?

Totes les instal·lacions per l’alumnat d’infantil es troben a la planta baixa de l’edifici.

Per nivell d’edat hi ha dues aules que es comuniquen entre si per unes portes correderes. Des de les aules els infants poden accedir als banys que són d’ús compartit entre els dos grups del mateix nivell.

Totes les aules tenen sortida directa a l’espai exterior. Aquest espai té zones diferenciades amb diferents possibilitats de joc.

COM ES TREBALLA A L’ESCOLA? TENEN QUADERN DE FITXES?

A la web podeu trobar el projecte educatiu de l’escola i també l’apartat que explica els ambients.

Els alumnes de 3 anys no tenen un quadern individual de fitxes per fer cada dia.

La nostra metodologia es basa en l’activitat pròpia de l’infant, en el joc, en la descoberta dels materials, en les relacions amb els       altres. El vídeo també us ajudarà a entendre-ho.

QUINA ÉS LA MIRADA QUE ES TÉ DE L’INFANT?

Els eixos del nostre projecte pedagògic sorgeixen de la imatge d’infant que tenim. Creiem en les potencialitats dels infants i   afavorim el desenvolupament de les seves necessitats.

L’infant és el protagonista del seu aprenentatge i aprèn en relació amb els altres, en relació amb l’entorn i els materials.

PODEM PARTICIPAR LES FAMÍLIES A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA?

Tal com recull el projecte pedagògic les famílies són part essencial del procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es.

Aquest curs la seva presència s’ha reduït als moments d’entrada i sortida, però normalment participen en les activitats d’aula i en sortides.

De manera formal les famílies també estan representades al Consell Escolar del centre i poden adherir-se a l’APIMA amb una quota anual i per família.

QUINA ÉS LA LLENGUA D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE, DE RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES?

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre, tant per l’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat com de relació i comunicació amb les famílies.

Si una família desitja rebre la informació individual en llengua castellana ho ha de sol·licitar per escrit a la secretaria del centre.

APRENEN ANGLÈS ELS ALUMNES DE 3 ANYS? TENEN ORDENADORS?

A 3 anys a la nostra escola ens centrem en  respectar les necessitats bàsiques dels infants d’aquestes edats, i valorem que    l’anglès i l’ús dels ordenadors, no és allò més essencial.

Sí que hi ha una iniciació, un primer contacte amb la llengua anglesa d’uns 30’ a la setmana i també s’utilitza l’ordenador com un       recurs més, però no és l’eix de l’activitat d’aquestes edats.